ഗീത മുന്നൂര്‍കോട്

Geetha Munnoorkode

Profile

1959
സ്വദേശം: മുന്നൂർക്കോട്. മേൽ വിലാസം : ‘ആദർശ്’, എൻ എസ് എസ് വനിതാ ഹോസ്റ്റലിന് സമീപം, പാലപ്പുറം, ഓറ്റപ്പാലം -679103. ‘കവിതാസമാഹാരം ‘ജ്വാല’ 2009ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
9446095438
[email protected]

കവിതകള്‍