Mantri Krishna Mohan
When the day
Departs out of sight
Settling all the clank and din to a side
Night sits in silence
Full of silence.
Those who are tired,
Pondered lot,
Who cooled down after fiery bursts
Tipsily enter into the silence.
 
Night is not alone
There are certain beings
Who stand all awakened
To illumine the directions
And spreading the seeds of faith.
Some are busily involved
In breaking down the stony mechanical state
Yet the sounds do not explode
 
Those who venerate silence
Widen their eyes and
Slip into themselves,
They enjoy the night, kiss it,
Melt down in its embrace
Night becomes a creeper of blushes
And those bloom by the dawn
Into blossoms.
 
Night is a magical
Wish fulfilling tree of horizon size
And a load that melts and
Oozes the moonlight.
Night is never full of complete darkness
For that matter,
Some see the light only
In the engulfed nights.
(Trans/Eng : Ramateertha)
 
రాత్రి  
 
పగలు 
కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయాక 
రణగొణ ధ్వనులన్నింటినీ సర్దిపెట్టి 
నిశ్శబ్దంగా కూర్చుంటుంది - రాత్రి-
నిండా నిశ్శబ్దం. 
 
అలసిన వాళ్ళు 
ఆలోచించిన వాళ్ళు, ఆరాటాలకు పోయి 
చల్లారిన వాళ్ళు 
మత్తుగా నిశ్శబ్దంలోకి వెళ్ళిపోతారు 
 
రాత్రి ఒంటరి కాదు 
రాత్రికి తోడుగా మేల్కొని 
దిక్కుల్ని వెలిగించే ప్రాణులు కొన్ని,
విశ్వాసాల్ని వెదజల్లుతూ!
 
కొందరు 
పగళ్ల రాతి యాంత్రికతను 
బద్దలు చేసే యుద్ధంలో -
అయినా శబ్దాలు విస్ఫోటించవు. 
 
నిశ్శబ్దాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు 
కళ్ళని పెద్దవి చేసుకుని 
తమలోకి తాము జారిపోతారు 
 
రాత్రిని ఆస్వాదిస్తారు 
రాత్రిని చుంబిస్తారు 
రాత్రి గాఢాలింగనంలో కరిగిపోతారు 
 
రాత్రి,
సిగ్గుల్ని పూయిస్తుంది 
ఉదయానికవే పువ్వులుగా విచ్చుకుంటాయి 
 
రాత్రి,
తారల కల్పతరువు 
కరిగి, వెన్నెలూరే బరువు 
రాత్రి నిండా చీకటే ఉండదు 
నిజానికి కొందరు 
రాత్రిపూటే వెలుగును చూస్తారు.
 
രാത്രി
 
പഗലു കനിപിംചകുംഡാ വെള്ളിപോയാക രണഗൊണ ധ്വനുലന്നിംടിനീ സര്ദിപെട്ടി നിശ്ശബ്ദംഗാ കൂര്ചുംടുംദി -രാത്രി നിംഡാ നിശ്ശബ്ദം അലസിന വാള്ളു ആലോചിംചിന വാള്ളു, ആരാടാലകു പോയി ചല്ലാരിന വാള്ളു മത്തുഗാ നിശ്ശബ്ദംലോകി വെള്ളിപോതാരു രാത്രി ഒംടരി കാദു രാത്രികി തോഡുഗാ മേല്കൊനി ദിക്കുല്നി വെലിഗിംചേ പ്രാണുലു കൊന്നി, വിശ്വാസാല്നി വെദജല്ലുതൂ കൊംദരു പഗള്ല രാതി യാംത്രികതനു ബദ്ദലു ചേസേ യുദ്ധംലോ - അയിനാ ശബ്ദാലു വിസ്ഫോടിംചവു നിശ്ശബ്ദാന്നി ആരാധിംചേ വാള്ളു കള്ളനി പെദ്ദവി ചേസുകുനി തമലോകി താമു ജാരിപോതാരു രാത്രിനി ആസ്വാദിസ്താരു രാത്രിനി ചുംബിസ്താരു രാത്രി ഗാഢാലിംഗനംലോ കരിഗിപോതാരു രാത്രി, സിഗ്ഗുല്നി പൂയിസ്തുംദി ഉദയാനികവേ പുവ്വുലുഗാ വിച്ചുകുംടായി രാത്രി, താരല കല്പതരുവു കരിഗി, വെന്നെലൂരേ ബരുവു രാത്രി നിംഡാ ചീകടേ ഉംഡദു നിജാനികി കൊംദരു രാത്രിപൂടേ വെലുഗുനു ചൂസ്താരു

 

കൂടുതല്‍ കവിതകള്‍