Manjunatha
These are my maternal relatives 
Great impoverished ones, capable of
Spewing charcoal like night.
 
I had seen them quite a time, 
Sleeping with gambling men
Behind shrubs of  plains,
Craving for toddy.
 
Golden apples used to 
Quench their greedy hunger.
 
The charcoal they collected,
Roaming through villages,
They’d sell it by the evening
And step into the tavern shrews they were.
 
The sickle on their waist,
Would go to block smith, ones a week,
I remember.
 
2* Translated by, L.C.Nagaraj
 
ಇದ್ದಿಲು ಮಾರುವ ಹೆಂಗಸರು
 
ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಡೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರಿವರು,
ಇದ್ದಿಲಿನಂತೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲನ್ನುಗಿಯಬಲ್ಲ ಮಹಾ ದರಿದ್ರರಂತಿದ್ದರು.
 
ಹೆಂಡದಾಸೆಗೆ ದಿನ್ನೆ ಬಯಲಿನ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ
ಇಸ್ಪೀಟಾಡಲು ಬರುವ ಗಂಡಸರ ಜೊತೆ ಮಲಗೆದ್ದದ್ದನ್ನು
ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.
 
ಒಂಟಿಗಿಡದ ಪನ್ನೀರ ಫಲಗಳು ದುರಾಶೆ ತುಂಬಿದ
ಅವರ ತೃಷೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.
 
ಊರೂರಲೆದು ಹೊತ್ತು ತಂದ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಸಂಜೆಗತ್ತಲೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಮಾರಿ, ಗಡಂಗು ಹೊಕ್ಕುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಾಟಗಿತ್ತಿಯರು.
 
ಅವರ ಸೊಂಟದ ಬದಿಯ ಕತ್ತಿಗಳು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಾದರೂ
ಕುಲುಮೆಗಾರನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ഇദ്ദിലു മാരുവ ഹെംഗസരു നന്ന തായി കഡെയ സംബംധികരിവരു, ഇദ്ദിലിനംതെ കഗ്ഗത്തലന്നുഗിയബല്ല മഹാ ദരിദ്രരംതിദ്ദരു ഹെംഡദാസെഗെ ദിന്നെ ബയലിന പൊദെഗളല്ലി ഇസ്പീടാഡലു ബരുവ ഗംഡസര ജൊതെ മലഗെദ്ദദ്ദന്നു എഷ്ടോ സല നോഡിദ്ദേനെ ഒംടിഗിഡദ പന്നീര ഫലഗളു ദുരാശെ തുംബിദ അവര തൃഷെയന്നു ഹോഗലാഡിസുത്തിദ്ദവു ഊരൂരലെദു ഹൊത്തു തംദ ഇദ്ദിലന്നു സംജെഗത്തലേരുത്തിദ്ദംതെ മാരി, ഗഡംഗു ഹൊക്കുബിഡുത്തിദ്ദരു താടഗിത്തിയരു അവര സൊംടദ ബദിയ കത്തിഗളു വാരക്കൊമ്മെയാദരൂ കുലുമെഗാരനല്ലിഗെ ഹോഗി ബരുത്തിദ്ദദ്ദു നെനപാഗുത്തിരുത്തദെ