Mamata Sagar
Like this a petite body, inside the body a mind
The mind contains a heart.
Body of the mind and mind of the body
Is there a link between the two?
Though identical, they roam the worlds unalike
Though together, they remain far apart
Is body a maaya or maaya the mind
maaya is illusion - the fading heart!
Maaya has a body, maaya has a mind
This is the maaya heart…
Mind’s body has wings and an expanse of sky to fly!
Body’s mind though melts, to flow it simply shies?
Detached from bodies, detached from minds,
Lingers in memory, rhymes in breathing, as darkness in day light
Perishes, persists, transcends to elsewhere…
This stagnant body, silent mind, and steadily beating heart.
 
ಹೀಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮೈ
 
ಹೀಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಮೈ, ಮೈಯೊಳಗೆ ಮನಸು
ಮನಸಿಗೊಂದು ಹೃದಯ.
ಮನಸ ಮಯ್ಯಿಗೂ, ಮಯ್ಯ ಮನಸಿಗೂ
ನಂಟೇನಾದರು ಇದೆಯಾ?
 
ಒಂದೇ ಅನಿಸಿದರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅಲೆವಹಾಗೆ
ಜೊತೆಯಲಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತವೆ ದೂರವಿದ್ದಹಾಗೆ
 
ಮಯ್ಯಿ ಮಾ0iÉುಯೋ, ಮನಸು ಮಾ0iÉುಯೋ
ಮಾಯವಾಗಿ ಹೃದಯ!
ಮಾ0iÉುಗೊಂದು ಮೈ, ಮಾ0iÉುಗೂ ಮನಸು
ಇದು ಮಾಯಾ ಹೃದಯ...
 
ಮನಸ ಮಯ್ಯಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಹಾರೋಕೆ ತೆರೆದ ಬಾನು!
ಮಯ್ಯ ಮನಸು ನೀರಾಗಿ ಕರಗಿದರು ಹರಿಯಲಾರದೇನು?
 
ನೂರು ಮಯ್ಯಿ ನೂರಾರು ಮನಸುಗಳ ಹಂಗು ಬಿಟ್ಟು ಹಾರಿ
ಎಲ್ಲೋ ನೆನಪಿನಲಿ, ಉಸಿರ ಲಯದಲ್ಲಿ, ಹಗಲ ಇರುಳಲ್ಲಿ,
ಅಳಿದು, ಉಳಿದು, ಇನ್ನೆಲೋ ಸುಳಿಯುವುದು...
ಸ್ತಬ್ಧ್ದ ಮಯ್ಯಿ ನಿಃಶಬ್ದ ಮನಸು ಲಯಬದ್ದ ಮಿಡಿಯೊ ಹೃದಯ.
 
ഹീഗൊംദു പുട്ട മൈ ഹീഗൊംദു പുട്ട മൈ, മൈയൊളഗെ മനസു മനസിഗൊംദു ഹൃദയ മനസ മയ്യിഗൂ, മയ്യ മനസിഗൂ നംടേനാദരു ഇദെയാ ഒംദേ അനിസിദരു ബേരെ ബേരെ ജഗദല്ലി അലെവഹാഗെ ജൊതെയലിദ്ദരൂ എല്ലോ ഇരുത്തവെ ദൂരവിദ്ദഹാഗെ മയ്യി മാ°éʼnുയോ, മനസു മാ°éʼnുയോ മായവാഗി ഹൃദയ മാ°éʼnുഗൊംദു മൈ, മാ°éʼnുഗൂ മനസു ഇദു മായാ ഹൃദയ മനസ മയ്യിഗെ രെക്കെ പുക്ക ഹാരോകെ തെരെദ ബാനു മയ്യ മനസു നീരാഗി കരഗിദരു ഹരിയലാരദേനു നൂരു മയ്യി നൂരാരു മനസുഗള ഹംഗു ബിട്ടു ഹാരി എല്ലോ നെനപിനലി, ഉസിര ലയദല്ലി, ഹഗല ഇരുളല്ലി, അളിദു, ഉളിദു, ഇന്നെലോ സുളിയുവുദു സ്തബ്ധ്ദ മയ്യി നിഃശബ്ദ മനസു ലയബദ്ദ മിഡിയൊ ഹൃദയ