Mamata Sagar
A square –
the kitchen, the hall, the bedroom
--a neat square.
The mattress, the cot, the bedsheet
-- a perfect square.
The book, the table, the chair
-- the stream of thought
everything is within
this square barrier.
The door, the roof, the wall,
white tiles laid on the floor,
finally,
the fragment of sky
the ventilator admits
-- have corners four.
The roundness of the Earth stands suspect.
If words jump out,
leave the page,
escape the meaning,
then, unbound limits
for the soundless forms.
Here, sense of space
changes to its converse
-- space stretches endlessly…
(so much space
lies within S P A C E)
 
Claustrophobic
 
 
ಚೌಕಟ್ಟು
ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಹಾಲು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ
ನೀಟು
ಚೌಕಟ್ಟು
ಮಂಚ...ಹಾಸಿಗೆ...ಹೊದಿಕೆ.
ಚಚ್ಚೌಕ
ಓದುವ ಪುಸ್ತಕ
ಮೇಜು
ಕುರ್ಚಿ
....ಆಲೋಚನೆಯ ಧಾಟಿ!
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು.
ಬಾಗಿಲು, ಸೂರು, ಗೋಡೆ....
ನೆಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡ ಬಿಳಿ ಟೈಲುಗಳು
                     ಕಡೆಗೆ,
ವೆಂಟಿಲೇಟರಿನ ತುಂಡು ಆಕಾಶಕ್ಕೂ
              ನಾಲ್ಕೇ ಮೂಲೆ!
ಭೂಮಿ ಗುಂಡಗಿರುವುದೇ ಅನುಮಾನ.
ಶಬ್ದಗಳು
ಹಾಳೆಯಾಚೆಗೆ ಜಿಗಿದು
ಅರ್ಥಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿದರೆ
 
 (ನಿಃ)ಶಬ್ದ ಆಕಾರಗಳ ಪರಿಧಿ ಬೇರೆ
              ಅವಕಾಶದ ಅರಿವು ಅದಲು ಬದಲು!
                            ವಿ    ಶಾ    ಲ......!!
             
              (ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗ ಮೂರಕ್ಷರದಲ್ಲಿ!!!)
 
 
ചൌകട്ടു അഡിഗെ മനെ, ഹാലു, മലഗുവ കോണെ നീടു ചൌകട്ടു മംച...ഹാസിഗെ...ഹൊദികെ ചച്ചൌക ഓദുവ പുസ്തക മേജു കുര്ചി ....ആലോചനെയ ധാടി എല്ലക്കൂ ഒംദൊംദു ചൌകട്ടു ബാഗിലു, സൂരു, ഗോഡെ നെലക്കെ ചാചികൊംഡ ബിളി ടൈലുഗളു കഡെഗെ, വെംടിലേടരിന തുംഡു ആകാശക്കൂ നാല്കേ മൂലെ ഭൂമി ഗുംഡഗിരുവുദേ അനുമാന ശബ്ദഗളു ഹാളെയാചെഗെ ജിഗിദു അര്ഥഗള ചൌകട്ടു മീരിദരെ (നിഃ)ശബ്ദ ആകാരഗള പരിധി ബേരെ അവകാശദ അരിവു അദലു ബദലു വി ശാ ല (എഷ്ടൊംദു ജാഗ മൂരക്ഷരദല്ലി