Mamata Sagar
Later on . . . 
the cool cold air 
slides into the insides; the senses 
are like snow-beads -- frozen, prickly; 
the blood in the veins 
like rubies -- shiny, stone-hard; 
wishes, dreams, both speech and silence, 
like the silent cold.
 
ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ
 
. . . . . . . . ಆಮೇಲೆ
ಉಸಿರಾಡಿದ ಗಾಳಿ ತಣ್ಣಗೆ
ದೇಹದೊಳಗಡೆ ಜಾರಿ
ಇಂದ್ರೀಯಗಳು ಚುಮು ಚುಮು
ಕೊರೆವ ಹಿಮಮಣಿಯ ಹಾಗೆ
ನರ ನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿವ ನೆತ್ತರು
ಹೊಳೆವ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ
ಆಸೆಗಳು, ಕನಸುಗಳು, ಮಾತು-ಮೌನಗಳು
ತಣ್ಣಗೆ ನಿಶ್ಯಬ್ದದ ಹಾಗೆ.
ಕತ್ತಲ ಒಡಲಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣ.
 
 
ശിമ്ലാദല്ലി . . . ആമേലെ ഉസിരാഡിദ ഗാളി തണ്ണഗെ ദേഹദൊളഗഡെ ജാരി ഇംദ്രീയഗളു ചുമു ചുമു കൊരെവ ഹിമമണിയ ഹാഗെ നര നാഡിഗളല്ലി ഹരിവ നെത്തരു ഹൊളെവ കെംപു കല്ലിന ഹാഗെ ആസെഗളു, കനസുഗളു, മാതു-മൌനഗളു തണ്ണഗെ നിശ്യബ്ദദ ഹാഗെ കത്തല ഒഡലല്ലി എല്ലക്കൂ ഒംദേ ബണ്ണ