Abdul Rasheed
Your sweat-filled chest
And the grains of sand from the sea inside your toe nail
And the feather caught in the curls of your hair
The scratch marks on your back that you have yourself made
And my grief at not being responsible for any of these. 
 
Your alert indifference, 
the grace of the fingers while you stretch your body,
and your generosity of yielding in small measures and withholding,
your crazy confidence that I can be put to sleep
by your flirtatious fingers in my hair!
I blabber and go back to sleep,
see all and cease to be,
touch and see if everything is in place,
returning after sending you away…
 
 
Tired I keep looking…
in this hollow sun that is neither the ladies, nor the lord,
and with even the kids beyond reach,
and moonlit brains, and this mad laughter,
I simply stare
at the lord arising from the fog 
created by the chaos of the howling ladies…
 
I stare. He sees all.
 
ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಪದ್ಯ
 
 
ನಿನ್ನ ಬೆವರಿಕೊಂಡಿರಬಹುದಾದ ಎದೆ
 
ಮತ್ತು  ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಬೆರಳ ಉಗುರಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನ ಮರಳು
 
ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಂಗುರುಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಕ್ಕಿಯ ಗರಿ
 
ನೀನೇ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಪರಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಗೀರು
 
ಮತ್ತು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಲ್ಲನೆಂಬ ನನ್ನ ಕೊರಗು.
 
ನಿನ್ನ ಎಚ್ಚ್ರರದ ಉದಾಸೀನ, ಮೈಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ನ ಬೆರಳ  ಲಾಸ್ಯ,
 
ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು  ಹಿಂದಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ನ ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು
 
ನನ್ನ ಮುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಸಬಹುದೆನ್ನುವ
 
ನಿನ್ನ ಮರುಳು ಧೈರ್ಯ!
 
ನಾನು ಏನೋ ತೊದಲುವೆನು, ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುವೆನು
 
ಎಲ್ಲವನು ಕಂಡು ಇಲ್ಲವಾಗುವೆನು
 
ಇರುವುದೇ ಎಲ್ಲವು ಎಂದು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವೆನು
 
ನಿನ್ನ ದೂರ ಕಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು…
 
ഒംദു സ്വംത പദ്യ നിന്ന ബെവരികൊംഡിരബഹുദാദ എദെ മത്തു നിന്ന കാല ബെരള ഉഗുരല്ലി കഡലിന മരളു മത്തു നിന്ന മുംഗുരുളല്ലി സിക്കികൊംഡിരുവ ഹക്കിയ ഗരി നീനേ നിദ്ദെയല്ലി പരചികൊംഡിരുവ നിന്ന ബെന്ന ഗീരു മത്തു ഇദു യാവുദക്കൂ കാരണനല്ലനെംബ നന്ന കൊരഗു നിന്ന എച്ച്രരദ ഉദാസീന, മൈമുരിദുകൊള്ളുവ നിന്ന ബെന്ന ബെരള ലാസ്യ, മത്തു ഇഷ്ടിഷ്ടേ ബിട്ടു ഹിംദിഡിദിട്ടുകൊള്ളുവ നിന്ന ഔദാര്യ മത്തു നന്ന മുഡിയല്ലി ബെരളിട്ടു നിദ്ദെ മാഡിസബഹുദെന്നുവ നിന്ന മരുളു ധൈര്യ നാനു ഏനോ തൊദലുവെനു, മത്തെ നിദ്ദെ ഹോഗുവെനു എല്ലവനു കംഡു ഇല്ലവാഗുവെനു ഇരുവുദേ എല്ലവു എംദു മുട്ടി നോഡുവെനു നിന്ന ദൂര കളിസി ബിട്ടു ബംദു₦