ഭൂമി ചന്ദ്രന്‍ സൂര്യന്‍സുജീഷ് എന്‍ എം
ദ വിജില്‍എഡിറ്റര്‍
തോക്കിന്റെ വഴികുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്‍
കഥയല്ലിതു ജീവിതംഅഭിരാമി
അന്‍പേ അന്‍പേലതീഷ് മോഹന്‍
ചെക്കന് ഒരു ബിരിയാണിഅജിത്‌
ചത്ത കുതിരഅജിത്‌